Busreizen Oostenrijk en Italië 

webshop facebook
tel+31 (0)75 621 61 56

Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Bakker Travel en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Bakker Travel behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Bakker Travel te weigeren of te ontnemen.

Bakker Travel besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Bakker Travel, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Bakker Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

Bakker Travel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Bakker Travel website. Bakker Travel geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

PrivacycodeDe door Bakker Travel verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Bakker Travel gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld; Bakker Travel wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Bakker Travel website geen persoonsgegevens van de gebruiker door Bakker Travel worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacycode van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Bakker Travel wijst met betrekking tot de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken op het volgende. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. 

Bakker Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Bakker Travel beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Bakker Travel deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. 

De Bakker Travel website, alsmede de websites naar welke middels de Bakker Travel website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.


Privacy policy


Bakker Travel respecteert de privacy van haar leden en andere gebruikers van de KNV-website. Op het gebruik van de website van Bakker Travel is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Bakker Travel spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een gebruiker (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de gebruiker bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.

De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • het zoveel mogelijk op maat leveren van de door de gebruiker gewenste producten en diensten en het dienaangaande inspelen op de door de gebruiker aangegeven wensen en behoeften (o.a. door middel van cookies);
  • het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de gebruiker bij aanmelding, alsmede het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
  • het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Bakker Travel producten en diensten;
  • het factureren voor de levering van de Bakker Travel producten en/of (bijzondere) diensten;
  • het verstrekken van informatie.

Cookies


Bakker Travel maakt op haar websites gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan een van de applicaties van Bakker Travel. Bakker Travel gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van Bakker Travel wordt verminderd, danwel dat applicaties van Bakker Travel geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Cookies verwijderen


Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

 

Vragen?


Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Bakker Travel of over de persoonsgegevens die Bakker Travel van u heeft geregistreerd, dan kunt u zich wenden tot: Bakker Travel, 1525RH Wormerveer.