Busreizen Oostenrijk en Italië 

webshop facebook
tel+31 (0)75 621 61 56

Algemene Voorwaarden
KIWA ISO 9001 certificering

Alle busvervoer met De Sneeuwberg geschiedt met in achtneming van de nationale en internationale rij- en rusttijdenwetgeving. Om de veiligheid van onze bussen en touringcars te kunnen waarborgen voldoen wij aan de strenge eisen van de KIWO ISA 9001 certificering. Voor u betekent dit dat u kunt rekenen op optimale service, kwaliteit en veiligheid. Een constante controle op het wagenpark en de chauffeurs geven u de zekerheid dat veiligheid en service boven alles gaat.

                        Download hier de KIWA ISO 9001 certificering.VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS


Geldige reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van een geldige identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om met een verlopen paspoort/identiteitskaart te reizen. Zorg er daarom altijd voor dat u een geldig paspoort of geldige identiteitskaart bij u hebt. 

Reisverzekering en of annuleringsverzekering

De Sneeuwberg zal u informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. De Sneeuwberg mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering afsluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. De Sneeuwberg zal dit duidelijk in de aanbieding vermelden wanneer deze voorwaarde van belang is.

Belangrijke informatie

Het is van belang dat De Sneeuwberg uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent de hoofdboeker en de door hem aangemelde reizigers ontvangt die van belang kunnen zijn. Daartoe behoren indien beschikbaar mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

Lichamelijke beperking

U dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor uzelf dan wel voor andere reizigers of bezittingen van derden. De Sneeuwberg kan het recht op verder vervoer ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. De Sneeuwberg heeft het recht om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

Groepsreizen

U meldt eventuele bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door De Sneeuwberg omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.


HET BOEKEN VAN DE REISAanbod en aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van De Sneeuwberg inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan.

Boeking via internet

Bij boeking via internet is het boekingsproces zodanig ingericht dat u vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat u een overeenkomst aangaat met de daarbij behorende voorwaarden. Door de bevestiging van de boeking is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden De Sneeuwberg niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Onvoldoende deelname

Voor alle reizen geldt een minimum aantal deelnemers bij twee weken voor vertrekdatum. Indien er minder reizigers hebben geboekt heeft De Sneeuwberg het recht de reis te annuleren.

Hoofdelijk aansprakelijk

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Vertrek en aankomsttijden

De vertrektijden zullen worden vermeldt in de reisbescheiden. De terugrit tijd vanaf uw bestemming ontvangt u van uw chauffeur/reisleider en tevens sturen wij deze gegevens per e-mail aan u. Deze tijden zijn definitief. De Sneeuwberg kan hier binnen redelijke grenzen van afwijken.

Betaling, rente en incassokosten

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient 2 weken voor vertrek de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, stuurt De Sneeuwberg een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De Sneeuwberg heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.


PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REISWijzigingen reissom

De Sneeuwberg heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De prijzen dienen uiterlijk 2 weken na kennisgeving gewijzigd te zijn. Indien U niet akkoord wenst te gaan met de doorgevoerde prijswijziging bent u gerechtigd binnen zeven werkdagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

U bent zelf verantwoordelijk voor de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart of rijbewijs. Indien u de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document is dit u verantwoording en zullen de gevolgen daarvan worden toegerekend.

Wijzigingen door de reiziger

Het aanbrengen van een wijziging in de boeking (wijziging periode, reisverzekering e.d) kan tot twee weken voor vertrek. Hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Bij elke wijziging wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht.

In de plaats stelling

Indien u door welke oorzaak dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte reis, kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Aan deze zgn. in de plaatsstelling zijn, buiten de wijzigingskosten geen extra kosten verbonden. Het verzoek wordt 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zal De Sneeuwberg de volgende regels hanteren:

 Opzegging 56 dagen of meer voor de dag waarop de reis aanvangt: 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €30,-
 Opzegging tussen de 28e dag en 14e dag voor de dag waarop de reis aanvangt: 30% van de overeengekomen prijs
 Opzegging tussen de 14e dag en de 7e dag voor de dag waarop de reis aanvangt: 50% van de overeengekomen prijs
 Opzegging op de 7e dag voor de dag waarop de reis aanvangt: 75% van de overeengekomen prijs
 Opzegging op de 2e dag voor vertrek of tijdens de reis: de volledige prijs wordt in rekening gebracht


Wijziging van de reis

De Sneeuwberg heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Eventuele wijzigingen deelt De Sneeuwberg binnen 3 kalenderdagen aan u mee, nadat wij van de wijziging op de hoogte zijn gesteld. De Sneeuwberg zal u een alternatief aanbod doen waarbij rekening is gehouden met de gelijkwaardigheid. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om de wijziging of alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar gemaakt worden. Dan wel 10 kalenderdagen voor de vertrekdatum.

Klachten

Indien u tijdens uw reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meldt dit dan zo snel mogelijk bij één van de chauffeurs/reisleiders. Zij kunnen dan direct proberen hier iets aan te doen. Indien dit niet goed (genoeg) gebeurt, neemt u dan contact op met onze medewerkers van het hoofdkantoor. Klachten die na terugkomst worden ingediend zonder dat deze bij de buschauffeur of ons kantoor zijn gemeld, kunnen wij niet in behandeling nemen.


NA DE REISKlachten na de reis

Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij De Sneeuwberg. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. Indien u de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De Sneeuwberg zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.